JMI – Tanssi

Tanssi

Tanssin keskeisenä sisältönä ovat kokonaisvaltaista hyvinvointia ja turvallista harjoittelua tukevat harjoitteet. Oppilaiden luovan, taiteellisen ja taiteidenvälisen ajattelun sekä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojen kehittymisen tukeminen ovat olennainen osa kaikkia opintoja. Opintojen aikana oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella esiintymistä ja suunnitella erilaisia esiintymistilanteita.

Varhaisiän tanssikasvatus

Varhaisiän opinnot koostuvat lasten tanssista 4-5-vuotiaille ja tanssin valmistelevista opinnoista 6-7-vuotiaille. Opetuksen tehtävänä on herättää tanssin ilo ja tukea itseilmaisun ja itseluottamuksen kehittymistä turvallisessa oppimisympäristössä. Leikinomainen toiminta kehittää lapsen tanssin perustaitoja ja ryhmässä toimimisen taitoja.

Yhteiset opinnot

Tanssin yhteisten opintojen tarkoituksena on kehittää nykytanssin, jazz-tanssin, baletin, akrobatian ja improvisaation perustaitoja. Opinnot tukevat ja kehittävät opiskelijan taiteellista ilmaisua, suhdetta taiteeseen ja identiteetin rakentamista sekä kykyä toimia ryhmissä. Opetuksessa otetaan huomioon yksilön vahvuudet ja oppimisvalmiudet, jotta jokaisella olisi mahdollisuus kokea osallisuus opetuksen sisältöön ja laajuuteen.

Teemaopinnot

Tanssin teemaopintojen keskeinen tavoite on laajentaa ja syventää yhteisissä opinnoissa hankittuja tietoja ja taitoja. Oppilaalla on mahdollisuus korostaa ja kohdentaa opintojaan tekemällä henkilökohtaisia ​​valintoja kahden tanssimuotomme, nykytanssi tai baletti, välillä. Opinnot sisältävät mm. improvisaation, akrobatian, muita tanssi- tai taidemuotoja ja osallistumista taiteelliseen tuotantoon. Teemaopintojen aikana oppilas osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti ryhmän toimintaan, syventää taiteellista ajattelutapaa yksilöllisen ilmaisukyvyn kautta ja kehittää kykyä käyttää tanssitaidetta keinona vaikuttaa ja koskettaa.