JMI – Tanssi

Tanssi

Balettitanssin keskeisenä sisältönä ovat kokonaisvaltaista hyvinvointia ja turvallista harjoittelua tukevat harjoitteet. Oppilaiden luovan, taiteellisen ja taiteidenvälisen ajattelun sekä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojen kehittymisen tukeminen ovat olennainen osa kaikkia opintoja. Opintojen aikana oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella esiintymistä ja suunnitella erilaisia esiintymistilanteita.

Valmistavat opinnot

Tanssin valmistelevat opinnot koostuvat lasten tanssista 4-5-vuotiaille ja tanssin valmistelevista opinnoista 6-7-vuotiaille. Opetuksen tehtävänä on herättää tanssin ilo ja tukea itseilmaisun ja itseluottamuksen kehittymistä turvallisessa oppimisympäristössä. Leikinomainen toiminta kehittää lapsen tanssin perustaitoja ja ryhmässä toimimisen taitoja.

Yhteiset opinnot

Tanssin yleisen oppimäärän yhteisten opintojen tarkoituksena on klassisen baletin perustaitojen kehittäminen. Opetuksessa otetaan huomioon jokaisen yksilölliset vahvuudet ja oppimisvalmiudet ja lähtökohdat sekä oppilaan kulttuurinen tausta.

Opetuksen sisältönä ovat oikeaoppiseen lämmittelyyn ja palautumiseen liittyvät harjoitteet sekä kineettisiin liikeketjuihin ja kehon linjaukseen liittyvät harjoitteet. Opintoihin sisältyy tanssilajien keskeisiä fyysis-motorisia ja ilmaisullisia taitoja, motorisiin taitoihin, ilmaisuun ja musiikin tulkintaan liittyviä harjoitteita. Oppilaat tutustuvat balettitanssin ja muiden tanssimuotojen eri osa-alueisiin ja oppivat esiintymään.

Teemaopinnot

Tanssin teemaopintojen tarkoituksena on yhteisissä opinnoissa hankittujen taitojen ja valmiuksien laajentaminen. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Koulutuksen järjestäjä voi tarjota oppilaiden valittavaksi keskenään vaihtoehtoisia tanssin teemaopintojen opintokokonaisuuksia.

Lisätietoja opinnoista ja suunnitelmista, ks. tanssin opetussuunnitelma.