JMI – Balatako

Balatako

Balatako

Balatakon taiteen perusopetus on tarkoitettu 5-16 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Opetus koostuu kuvataidetunneista, opintokäynneistä sekä osallistumisista yhteisiin näyttelyihin ja tapahtumiin. Taidekoulussa harjoitetaan erilaisia visuaalisia valmiuksia ja opitaan käyttämään eri materiaaleja ja taide tekniikoita kuten piirustusta ja maalausta eri keinoin, kuvanveistoa eri materiaaleilla, painotekniikkaa ja valokuvausta/digitaalista mediaa ym. Tavoitteena on tukea oppilaan luovuutta ja kehittää heidän omaa ilmaisutaitoa. Yhteisten taide hankkeiden kautta opitaan yhteistyötä ja arvioimaan sekä omia että toisten oppilaiden töitä. Opinnot antavat laajan ymmärtämyksen kuvataiteen eri ilmaisuihin ja kehittävät oppilaiden kykyä tulkita kuvia ja visuaalista kulttuuria.

Varhaisiän kuvataidekasvatus (5-6-vuotiaat)

Opetuksessa kuvataidetta ja visuaalista maailmaa lähestytään leikinomaisin keinoin rohkaisten lasta ilmaisemaan ja pohtimaan havaintojaan ja tulkintojaan nähdystä, kuullusta, koetusta ja kuvitellusta. Lapsen aktiivista toimijuutta ja moniaistista suhdetta maailmaan vahvistetaan tutkivien, kokeilevien ja monitaiteisten työskentelytapojen kautta.

 

Perusopinnot

Kuvataiteen yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen hankkiminen.

Opintojen tavoitteena on rohkaista ja tukea oppilaan kuvallista ilmaisua,omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista sekä identiteetin rakentumista.

 

Teemaopinnot

Kuvataiteen teemaopintojen tarkoituksena on oppilaan yhteisissä opinnoissa hankkimien

taitojen laajentaminen. Opintojen tavoitteena on kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun syventäminen sekä tietojen ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen. Keskeistä opinnoissa ovat kuvan kieli ja taiteen ilmaisukeinot, omien kuvien tekemistä, taiteen maailmat ja visuaalista ympäristöä.

Print