Examensarbete

Examensarbete

Studerande som befinner sig i slutskedet av sina studier, skall på egen hand fördjupa sig i ett temaområde inom det egna yrkesområdet och producera en professionellt högtstående Undersökning. I examensarbetet utnyttjas information från olika områden och kan innefatta branschöverskridande metoder för att närma sig frågor man vill studera och beskriva. Examensarbetet kan gälla planering, undersökning, analys eller produktutveckling.

Examensarbetet kan vara en del av ett utvecklingsprojekt i arbetslivet eller baseras helt och hållet på fristående konstnärlig produktion. Examensarbetet skall uppfylla en kvalitativ och konstnärlig hög nivå som kan mätas med andra motsvarande utbildningsinstanser nationellt och internationellt. För bedömning av examensarbetet anlitas utomstående bedömare – även från utlandet.